Pt Jasraj at Bhilwara Sur Sangam at Kamani in New Delhi